VVI Algen

                            

EUROPESE UNIE                                      SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND

 

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING

 

Aanleiding
Commerciële teelt van algen in Nederland staat vol in de belangstelling als mogelijke eiwit- of oliebron, waarmee mogelijk duurzaamheidsdoelstellingen worden gerealiseerd. Echter, een grootschalige doorbraak blijft uit. Opbrengsten zijn onvoldoende rendabel als gevolg van sub-optimale teelttechniek.
Green Circle Innovations B.V. (hierna: CGI) is al jaren bezig met het ontwikkelen van een techniek voor grootschalige food-grade productie van algen. De huidige algenteeltfaciliteit van CGI (>300.000 liter in Hallum) in buitenbassins werkt op volcontinue basis volgens een afroomprincipe, waarmee de productiviteit beduidend hoger is dan een batch-to batch productie. Op basis van dit rendement is opschaling naar grote commerciële schaal haalbaar. De bottleneck is echter dat de open teelt erg vatbaar is voor vervuiling waardoor deze productietechniek en haar eindproduct niet “food-grade en voedsel-veilig” te maken zijn dan wel gecertificeerd kunnen worden tegen een economische interessant kostprijs. Grootschaligere algenproductie rendeert enkel als het eindproduct ‘food-grade’ in de markt gezet kan worden. De crux in het economische rendabel maken van de geïntegreerde combinatie van systemen is het voedselveilig maken van de algensuspensie die met een lage dichtheid (0,5 tot 1 gram per liter) uit de vijvers in de fotobioreactoren kan worden gewonnen.

 

Doelstelling
Dit EFRO Valorisatie project heeft als doelstelling het op praktijkschaal (TRL 7) op locatie van de algenteler Green Circle Innovations testen van een algenzuiveringsinstallatie die, voedsel-veilig “opkweken en afrijpen” in een gesloten teeltsysteem, van algen afkomstig uit open-vijvers mogelijk maakt. De gereinigde algensuspensie wordt ingevoerd in een volcontinue gesloten algenreactor die enkel werkt met kunstlicht. Deze reactor is al een gecertificeerd voedselveilig teeltsysteem. Door deze geïntegreerde werkwijze van aansluitende verwerkingsstappen kan de hele productie van teelt / verwerking en bewaring het niveau met bijbehorende kwalificatie voedselveilig behalen.

 

Om deze stap te zetten, kent het valorisatie project een drietal subdoelstellingen:

1. Het pathogeen-vrij maken van de algen die ingevoerd moeten worden vanuit de bestaande ‘open ponds’. De inlaatstroom zal daarbij door herhaald spoelen met de eigen vloeistof (algendichtheid < 1 gram / liter), waarbij de afgescheiden vloeistof door nano-filtratie en vervolgend door destructieve sterilisatie door UV licht, geheel vrij van alle zweefvuil en alle levende micro-organismen (ook sporen en virussen) gemaakt zal worden alvorens tezamen met de levende algen uiteindelijk in de gesloten reactoren gevoerd te worden.

2. De ingevoerde algen moeten in het ‘feeder’ compartiment van de gesloten HV-HD algenteelt reactor eerst tot een maximale expansie snelheid (vermenigvuldiging) gebracht worden om na intermitterend afgetapt te zijn uiteindelijk af te rijpen in het ‘breeder’ gedeelte. De bestaande delen van de eerder op haalbaarheid onderzochte installatie dienen hierbij optimaal gedimensioneerd te worden voor de gewenste inlaatstromen van de in het Proces volgende HV-HD teeltractor systeem.

3. Door ook in de uitvoer dezelfde zuiveringstechnologie als bij de inlaat toe te passen, kan ‘de oogst’ algensuspensie in vervolgstappen ingedikt worden tot economisch zinvolle eindconcentraties onder dezelfde hygiëne condities. Daarmee kunnen ook de na-verwerking en verschillen de bewaarmethoden een goedkeuring van de Voedsel- en Warenautoriteit verleend worden.

 

Deelnemers
P3 B.V., Oosterhesselen
Green Circle Innovations B.V., Hallum
IRST Holding B.V., Blijham
Wateler atb B.V., Minnertsga
WaSp V.O.F., Minnertsga